roshi--@hotmail.com

onsdag 24 oktober 2007

Renaste formen av kärlek

Medkänslan är den renaste formen av kärlek. Den högsta energiformen. Medkänsla är vackert. Medkänslan är den yttersta, totala blomningen av medvetandet.

När medkänslan kommer, finns det stunder när du flyter, när ingenting håller dig tillbaka, när du är öppen. Tillåt det! Njut av det! Gör det till en händelse som återkommer mer och mer. Stäng inte ditt hjärta. Flyt med det. Låt det strömma. Utan medkänslan, finns det ingen sanning.

Osho

Om du går in i din ensamhet blir du överraskad, i själva dess centrum, är det inte ensamhet alls, utan där befinner sig avskildheten. När du en gång har bekantat dig med din vackra avskildhet, kommer du att vara en helt annan person. Om du vet om din avskildhet, även i din ensamhet, är du inte ensam. Avskildhet betyder meditation. En som vet hur man är i avskildhet vet också hur man är meditativ. Din avskildhet är din sanning. Din avskildhet är din gudomlighet. I avskildheten försvinner du som ego och personlighet och du kommer att finna dig själv liksom livet självt, odödlig och evig….

Osho

Ja, vad säger man....

söndag 21 oktober 2007

Vägen som den skulle kunna se ut

Den "rätta" vägen, om man nu kan tala om den, skulle kunna vara, eller innehålla:

- Alternativ till jagets jagande.
- Från jag-centrerat till vi-centrerat, världs-centrerat vidare till kosmiskt-medvetande.
- Hitta sätt, metoder där helandet kan börja, ta fart.
- Hitta sätt, metoder, ett varande, ett tillstånd där avslappnandet kan bli möjligt. Där "släppandet" sker, där sinnesfrid får en chans.
- Från att gå från känslan av icke-händelse, dränerad, intorkad, fängelse, inkrökt, instängdhet, främlingskap och ensamhet till öppnande, luft, vidgande, gemenskap, helande och enande.
- När det känns lätt är det rätt

torsdag 18 oktober 2007

Vi blandar ihop

Jag tror med säkerhet att man blandar ihop människovärde med högre medvetande. De som samtalar om högre medvetande eller Andlig upplysning anser sig vara som över människor eller är mer upplysta eller har mer värde, den uppfattningen verkar vara allmänt utbredd.

Kan man samtala om dessa ämnen utan att ha en stor och uppblåst uppfattning om sig själv, kan man undvika det?

Jag anser att det har med medvetande att göra. Detta har inget med ont eller gott att göra. Att någon har mer värde än någon annan. Snarare tvärtom. Medvetenheten om allas totala jämlikhet och att alla har samma innersta natur. Samma jaghet är alla uppbyggda av, det är bara frågan om medvetenhet. Och den skillnaden är försumbar.

tisdag 16 oktober 2007

Några citat att fundera över

Du tolkar världen efter den karta du köpt. Vi skapar själva vår sanning om världen.

Juha (jag alltså)

Tillblivelsens eviga och exklusiva förlopp, den fullkomliga flyktighet som präglar all verklighet, som fortsätter att verka och utvecklas men aldrig är.

Herakleitos

Jag måste lära mig att ta steg som krävs för att jag ska leva ett liv som jag är nöjd med.

Juha

Ingen epok har privilegiet att vara den slutliga. Alla är vi födda för morgondagen. Processen fortsätter, och det andliga finns i själva processen, inte i någon särskild epok eller tid eller plats.

Ken Wilber

Man dör inte av sorg. Om människan inte överlever sorg så hade inte mänskligheten överlevt. Alla människor som fortsätter att leva och kan känna kärlek, kommer att uppleva sorg, någon gång. Sorgen är en del av livet.

Juha

måndag 15 oktober 2007

Sanningen??

Då människan inte kan stå utanför sig själv måste all sanning och allt man kan säga om verkligheten, aldrig kan relateras än till den personliga sfären, uppfattningen om den. Men om nu någon kan visa att man kan det, då stämmer inte mitt påstående. Tills dess måste jag hålla det som sanning.

lördag 13 oktober 2007

Att bli känslig, mottagande

Att vara och bli mer och mer känslig, vart den leder en i slutändan. En framträdande egenskap för att bli en helare och friskare människa. Detta skriver Osho om känslighet:

Ett av målen är att anstränga sig till det yttersta för att göra sig fri från vansinnet som man har blivit påtvingad. Ett av verktygen är känsligheten, mottagligheten, sensibiliteten. Känslighet är till kolossal hjälp till att göra sig fri, mentalt frisk. Och om du fortsätter att gå i rätt riktning kommer den att bli din meditation och slutligen din mystiska erfarenhet av upplysning.
Osho

Känsligheten är vår natur, våra yttersta tentakler.

onsdag 10 oktober 2007

Sinnets teater

Eller, det förnimmande jagets brist på stabiliet. Buddha talade om jaget mer som ett förlopp snarare än som en substans."Jag" eller "person"; de är och förblir praktiska begrepp tillhörande en sfär av konventionell eller relativ sanning. "Jag" eller "person"; har ingen någon stabil verklighetsgrund. "Jag" eller "person"; är ständigt föränderlig obeständig och saknar oberoende existens. "Jag" eller "person"; instabilt men komplicerat flöde av fenomen, tillblivelse, blivande. Allting i denna värld ontologiskt sammanhängande och samtidigt i ett tillstånd av förvandling. Medvetandet är "vad som helst som betingar det". Medvetandet, vilket alltid alstras genom kontakten med föremål, saknar oberoende existens, det är inte inneboende i någonting.

"Inför sin älskare är den vackra kvinnan en fröjd; inför asketen en distraktion; för vargen en närande måltid.

Jaget är inte någonting utöver en bekväm etikett på orsaksmässigt sammankopplade erfarenheter. Som insikt går att finna, om man plockar sönder alla intellektuella strukturer och genomskådar deras innersta tomhet(shunyata).

tisdag 9 oktober 2007

Jagets beskaffenhet

Även om både sinnet och kroppen förändras under en viss tidsrymd, har människor likväl en känsla av att det finns någonting konstant inuti en - det som kännetecknar en som individ tills dess att mn dör, det som förorsakar en känsla av en personlighet, och som kan vara starkare eller svagare beroende på vad för slags kultur eller samhälle man lever i. Ur den här känslan av ett medfött ego uppstår en känsla av ett självständigt jag, samt benägenheten att tillgodose dess behov och skydda det - en benägenhet som styr praktiskt taget alla mänskliga aktiviteter.

måndag 8 oktober 2007

Fröet i Universum

Ibland tar euforin över och man häver ur sig märkligheter. Var ute och cylkade med barnen i höstsolen. Vet inte var man får allt ifrån, två meningar dök upp i mitt inre;

Fröet till livet finns i hela Universum, vi är redan väntade. Ibland får man lust att kyssa solen och smaka på regnbågen, tacksamheten över ens existens väller över och förståndet hamnar på undantag.

lördag 6 oktober 2007

Time, Space and Knowledge

I boken "Time, Space and Knowledge" finns ett citat på sidan 106. den lyder:

Självet kan inte förstå Högre Rum eller Tid ty det är just förkroppsligandet av frånvaron av en sådan förståelse.

Detta citat har jag bärit med mig sedan 20 år och klargör en hel del.

Det är precis där vi är hela tiden.

Det är frågan om ett överskridande.

Kliva åt sidan för att det andra ska kunna framträda.

Munkarna, varför?

Varför engagera sig över huvudtaget? Det går utmärkt att lajja med, verkar det som. Jag klandrar ingen som ligger på sofflocket, ALLTING går över om man väntar tillräckligt länge.Varför engagera sig....? Det kan ha att göra med för vem jag gör det här. För att döva mitt samvete? nej! För att det är ett unikt lidande, om man nu kan jämföra något liknande? nej! Försök till att ändra något hos mig själv? ja! Bryta invanda mönster? ja! Träna på beteendet att ge utan att kräva något igengäld? ja! Därmed inte sagt att jag kommer att lyckas. Utmaningen är att prova.

Varför jag vakna till har jag funderat på själv. Att lida är en del av tillvaron, en del av livet. Och det är inget jag hittat på, man behöver bara se sig omkring lite. Det har nog med det som Buddhismen står för som Religion, kanske. Om man kan skjuta och avrätta munkar lite hur som helst, så känns det att någon gör våld på minna innersta värderingar om människans väsen. Ta mitt huvud men inte mitt hår.Utan dessa värderingar finns det ingen framtid för människan. Munkarna symboliserar något djupt inom oss, som gäller människan globalt.

One Earth One Mind

fredag 5 oktober 2007

Burma och frihetsbegreppet

Det är i situationer som Buddhistmunkarna befinner sig i som frihetsbegreppet få en ganska stor betydelse. Det fria ordet, tanken under militärjuntan. "Frihet" får en innebörd under militärjuntan. Eftersom milittärjuntans gift trängde ända in i våra tankar, är varje riktig tanke en seger. Eftersom Juntan försöker tvinga oppositionen till tystnad blir varje ord en seger. Det givna och friheten är förbundna med varandra. Under militärjuntan bjuds de hårt motstånd, därför kan man oftare utnyttja sin frihet.

torsdag 4 oktober 2007

Det tänkta "intet"

Föreställningen om det "tänkta" intet är en funktion, förmåga hos förnuftet, som i sig inte betyder att man "kan" göra det. Det är det inbillade som ger en känsla av att man kan det. Föremålet och det tänkta föremålet har en bindning. Tillståndet innan tanken på föremålet och dess icke-existens är det "sanna" intet. Förmågan att tänka abstrakt är en grundforutsättning. Föremålen finns där, för att i nästa stund inte vara där. Förmågan att minnas bilden av att den var där en gång och att bilden finns i ett sammanhang är "tänkande". Kan vi leva utan minnen?

onsdag 3 oktober 2007

Samtidighetens ständiga flöde

Allting sker samtidigt, det går inte att göra åtskillnad på seende, tanke, varseblivning, språk
föreställning, uppfattning, känsla, åsikt, ståndpunkt, funderingar m.m.
Det är en illusion att dessa ska delas upp. Det uppenbara kan tyckas självklar, men är det inte.
Allt detta sker genom ett flöde av samtidighet i nuet. En ständig tillblivelse som matas fram
Från ögonblick till ögonblick. Erfarenheten blir större, överblicken vidare, helheten klarare,
det oförklarliga tydligare, kunskapen om det ovetbara uppenbar, gränsen till det oerhörda
framträder.

Burma med Buddhism som statsreligion

Tycker det är lite absurt med att en militärdiktatur har en statsreligion som kallas Buddhism. En stat som är så genomsyrad av buddhismen och vad den står för, att den är så körd i botten man tänkas kan. Tänker på Stallone i en artikel som jag läste igår. Han sa att vi kan inte tänka oss vilka grymheter som har begåtts och som pågår i Burma. Medkänslans hemland, undrar om någon kommer ihåg Rumänien och barnhemsbarnen. Undrar hur de har det i Burma?......jag bara undrar?.

måndag 1 oktober 2007

Varför vi reagerar starkt för Munkarna!

De representerar människans okränkbarhet. Människans heligare sida. Kränker man en munk så är det en kränkning mot en själv som person. Buddhismen eller munkarna representerar också människans sökande efter svaren på de yttersta frågorna. Den som gör det är värd all respekt. Munken representerar vår djupaste identitet. Därför är det svårt att värja sig mot massakern på de vinröda munkarna som endast söker dialog med ickevåld.DETTA får inte glömmas. Har juntan vunnit?

Liv utan huvud

Du kan inte röra en man av Zen. Varför inte? - därför att det där inte finns någon att beröra. Det finns inget sår. Han är hälsa, helad och hel. Ordet hel är vackert. Ordet att hela kommer från hel och även ordet helig kommer från ordet hel. Han är hel, helad, helig.

Var medveeten om ditt sår. Bidra inte till att den fortsätter att växa, låt den bli helad; och den kan endast bli hel då du rör dig emot dina rötter. Ju mindre huvud, desto mer blir du helad; utan huvud finns det inget sår. Lev ett huvudlöst liv. Förflytta dig som en total varelse, acceptera saker och ting.

Bara under 24 timmar, prova det - totalt accepterande. Vad som än händer. Någon provocerar dig, acceptera det. Reagera inte och se vad som händer. Plötsligt kommer du att uppleva en flödande energi som du inte har känt förut.

Osho

Detta berättar Osho. Undrar hur ett huvudlöst liv skulle kännas. Vågar inte prova. Vågar ni?

Största ansvaret

Det största ansvaret är inte mot nationen eller kyrkan eller till någon annan. Det riktiga ansvaret är gentemot dig själv. Och det är att leva ditt liv i enlighet med ditt eget ljus och du måste följa livet vartän den leder dig utan någon som helst kompromisser.